Körglädje i fabriken

Att behärska sitt arbete ger en stor glädje för varje människa. Därför är OperatörsKörkort helt inriktat på att ge operatörerna den kunskap och erfarenhet som krävs för att genomföra just deras arbete. Utbildningen innehåller inte en massa onödig teori utan är helt inriktad på operatörens behov. Varje operatör kompetenssäkras och detta ger varje individ en stor trygghet, de vet att de behärskar sitt arbete.

Utbildningen består av vår speciella pedagogik som tar sikte på att lära medan man arbetar. Detta synsätt ökar inlärningen dramatiskt och dessutom är det kostnadseffektivt. Operatörerna får lösa vardagliga problem i maskinerna och dessutom producera lärmateriel och driftsinstruktioner som kan användas av alla berörda. De tränar sin förmåga att lösa problem på egen hand och ökar därmed sitt självförtroende och sin motivation. Detta ger verklig Körglädje i Fabriken!

 

   Korgladje    Operatorskorkort 300

Vad är Operatörskörkort?

Operatörsanpassat, innehållet är helt anpassat till den grupp av operatörer som ska genomgå utbildningen.

Kostnadseffektiv, utbildningen bedrivs till ca 60-70% samtidigt som operatörerna kör sina maskiner. Kostnadseffektivt genom att fokusera enbart på det som är viktigt för verksamheten.

Verklighetsanpassad, verklighetsanpassad utbildning där deltagarna lär samtidigt som de utvecklar lärande materiel och löser praktiska problem i driften.

Kompetenssäkring, varje operatör kompetenssäkras mot uppsatta mål.

Resultateffektiv, varje projekt utvärderas mot uppsatta mål.

Inget nytt påhitt! Har genomförts sedan 1995 i ett stort antal projekt inom svensk industri.

   
vad ar ok
   

Vilken nytta ger ett OperatörsKörkort?

Högre kunskap och större motivation
Operatörerna lär sig hantera vardagens problem bättre, blir mer motiverade inför nya arbetssätt i gruppen, samarbetar bättre och löser samtidigt mängder av vardagsproblem.

 

Kostnadseffektivt

Kostnadseffektiv utbildning genom att mycket av utbildningen sker på normal arbetstid, i driften.

Målstyrd

Utvärderas noggrant mot uppsatta mål.

Kompetenssäkring

Varje operatör kompetenssäkras.

Strukturkapital ökas

Strukturkapital (lärmateriel, driftsinstruktioner etc) produceras i utbildningsprojektet.

Bättre samverkan

Samarbetet med andra yrkesroller utvecklas eftersom exempelvis produktionsingenjörer är involverade i utbildningen.

Ger resultat

Utbildningen är målstyrd, vilket gör att kunden får exakt det resultat som efterfrågas. Varje operatör har kartlagts med kompetensprofiler som kan nyttjas för framtida utveckling.

   
Nyttor
   

Exempel på mål för en utbildning

Den första och viktigaste aktiviteten är att noggrant fastställa vad OperatörsKörkortet ska uppnå. Detta gör vi genom en strukturerad process som tar sikte på de viktigaste problemen och möjligheterna. Nedan ser du några exempel på mål som kunder tidigare satt upp.

 

Effektmål

  • Minska antal oplanerade stopp.
  • Minskad kassation.
  • Minskade kvalitétsvariationer.

Nya Arbetssätt

  • Bästa arbetssätt standardiserat, kommunicerat och infört. Fokuserar på värdeökande aktiviteter.
  • Vana att utveckla lärande materiel, strukturkapital, i samarbete mellan yrkesgrupper.
  • Operatörsunderhåll infört, samarbete med Underhåll.
  • Återkommande möte utvärderar och åtgärdar Säkerhet, Kvalitet, Leverans och Effektivitet.

Kunskapsmål

  • Ökad Problemlösningsförmåga.
  • Ökad kunskap om Produktionsekonomi.
  • Ökad kunskap om Styr- och Reglerteknik.
  • Ökad kunskap om Avhjälpande underhåll för operatörer.
   
Mal
   

Garanterat resultat

En operatörsgrupp består av människor och detta gör det naturligtvis svårt att garantera ett visst resultat.

 

Men eftersom vi har lång erfarenhet av denna typ av utbildning vågar vi garantera att:

  • Varje operatör uppnår den kompetensnivå som är uppsatt i målbilden.
  • Varje operatör har en högre motivation för sitt arbete än innan utbildningen.
  • Ett flertal vardagliga problem också har fått sin lösning under utbildning.
  • Chefen/beställaren är helt nöjd med vår insats.
   
Resultat
 

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -