Sodahuskommittén

 
 

Sodahuskommitténs styrelse, som består av medlemsbrukens representanter, har beslutat att sodahusoperatörernas certifikat skall uppdateras regelbundet för att ha fortsatt giltighet.

Sodahuskommitténs utbildningsgrupp fick 2010 uppdraget att utarbeta en plan för hur en sådan uppdatering ska genomföras utifrån styrelsens definierade förutsättningar. Utbildningsgruppen består av sekreterare, representanter från medlemsbruken, representant Pappers samt representant från P&L.

Resultatet av arbetet är att uppdateringen görs genom ett web-baserat kunskapstest vart 7:e år samt en uppdaterad rekommendation E1 där både certifieringsutbildning och uppdatering beskrivs i detalj.

Under arbetets gång har medlemsbrukens kontaktmän informerats fortlöpande och deltagit i framtagandet av de principer för uppdatering av certifikat som beslutades på Sodahuskommitténs styrelsemöte 2014-2 i augusti 2014.

I genomförandet av styrelsens beslutade metod för uppdatering av certifikat ansvarar P&L för  tillhandahållande av web-test och administration av provgenomförandet i enlighet med styrelsens beslut. Mer information finns i rekommendation E1, Sodahuskommitténs kontaktmän eller hos undertecknad. För praktiska detaljer hänvisas till P&L och innehållet i resterande del av detta dokument.


2015-09-21
Björn Lundgren
Sekreterare SHK utbildningsgrupp

 
abc    
 

Uppdateringen av certifikatet är ett web-baserat test och omfattar tre delar; säkerhet, funktion/konstruktion och förbränningsteknik. Från och med inplanerat datum har man 1 år på sig att klara av testet. Varje bruk kommer att tilldelas en specifik omgång då testet ska genomföras. En omgång består av sex testdagar fördelade över en tre veckorsperiod. Under perioden kan ni själva bestämma och fördela vilka dagar era operatörer ska skriva testet. Operatörerna har tre timmar på sig att skriva testet. Testet ska skrivas enskilt vid en dator. Man får inte använda någon litteratur, eller andra hjälpmedel och inte heller diskutera och ta hjälp av någon kollega under tiden man skriver testet. För att säkerställa testresultatet ska varje bruk utse en namngiven person som under testtillfället ansvarar för att allt går rätt till. Utsedd person ska sedan skriva under ett dokument som garanterar detta.

 
Före test
För de som önskar läsa på materialet innan testet så rekommenderar vi (SHK) att i första hand låna material, som redan finns ute på bruken, av de operatörer som har gått sodahuscertifieringen den senaste tiden, (2007-). Detta görs för att hålla nere testkostnaderna för respektive bruk.
 
Då uppdatering av sodahuscertifikatet inte är en utbildning utan ett test så får man själv försöka göra ett urval av vad som är viktigt i materialet på de tre delarna; säkerhet, funktion/konstruktion och förbränningsteknik.
 
Testet är endast ett stickprov på operatörernas kunskap från sodahuscertifieringen, etapp 1-3. Därför hänvisar vi inte till specifika delar i utbildningsmaterialet förrän efter första testet. Operatörerna förväntas kunna mer än vad vi testar av.
 
För att tillgodose de bruk som inte har något aktuellt utbildningsmaterial på plats (2007-), eller de som önskar köpa in ett gemensamt material till bruket, så har vi sammanställt en pärm från sodahuscertifieringen etapp 1-3, som täcker de tre avsnitt som testas av.
 
Efter test
Egenstudier. Efter att operatören har skrivit testet blir man antingen godkänd eller så får man specifika läsanvisningar på vad som man behöver läsas på innan omprovet, och ett personligt utbildningsmaterial på de avsnitt som inte är godkända. Materialet kommer att skickas ut till operatörerna via brukets kontaktperson.
 
Utbildning
På de avsnitt som operatören inte klarar gränsen för egenstudier får operatören gå en utbildning. Vi planerar in ett antal öppna utbildningar och ni ges möjlighet att anmäla operatörerna till dessa (vi skickar ut inbjudan till er i god tid).  Vi har försökt samordna bruken geografiskt under en tidsperiod så att resorna inte ska behöva bli så långa.
 
Omprov
Det finns ingen begränsning på hur många omprov man får skriva. Det ingår ett omprov i testpaketet. Därefter tillkommer en kostnad på varje omprov.
 
Återkopplingen av testet samt instuderingsmaterial, skickas ut ca fyra veckor efter att hela brukets testperiod är slut. På de avsnitt där man klarat gränsen för egenstudier och ska skriva omprov, ska kontaktpersonen på bruket meddela oss när man vill skriva omprov enligt den instruktion som skickas ut till er.
För de personer som ska gå en repetitionsutbildning kommer omprovet att bli tillgängligt ca tre veckor efter utbildningen.
 
Övrigt
P&L Nordic sköter administrationen av testerna. Efter den första omgången tester 2015-16, kommer vi att meddela bruken vilka operatörer som är aktuella för att uppdatera sitt certifikat enligt SHK:s rekommendation E1, 5:1 (september månad, året innan aktuella tester) Den specificerar även vad som gäller om man inte klarar godkänd nivå på testet. www.sodahuskommitten.se
 
Övriga frågor besvaras av:
Ander Engqvist, 0451-74 44 17 och Stefan Pettersson, 0451-74 44 10.
 
abc    
 

PRISLISTA 2016

Uppdatering av certifikat: 6 000 kr/person

  • Test
  • Återkoppling (förslag på åtgärd)
  • Teorimaterial för egenstudier
  • Ett eventuellt omprov ingår
  • Återkoppling (förslag på åtgärd)
  • P&L Nordic AB dokumenterar och administrerar

Nya omprov: 2 500 kr/test
  • Test
  • Återkoppling (förslag på åtgärd)
Utbildning efter test
Säkerhetsutbildningen (2 dagar): 11 900 kr/person
Förbränningsteknik och funktion/konstruktion (1 dag): 6 000 kr/person
Säkerhet, Funktion/konstruktion, Förbränningsteknik (3 dagar): 16 200 kr/person

Repetitionspärm före test:
I första hand rekommenderar vi att använda kollegornas utbildningsmateriel från sodahuscertifieringen etapp 1-3 (2007-)
  • 1-10 ex - 2 000 kr/pärm
  • > 10 ex - 1 500 kr/pärm
 
abc    

 

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -