Certifiering av pannoperatörer enligt AFS 2017:3

CERTIFIERING

Certifiering

P&L Nordic AB (organisationsnummer 556353-2521) är ackrediterade som certifieringsorgan för personer inom området Pannoperatörer för samtliga pannkategorier, dvs kategori 1, 2, 3 och 4.

I AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” ställer arbetsmiljöverket nya kompetenskrav på personer som övervakar pannor. Kompetenskraven finns specificerade i AFS 2017:3.

Det innebär att den som övervakar en panna skall genomgå en personcertifiering. Vid certifieringstillfället ska certifieringsorganet låta operatören självständigt redovisa sina kunskaper med ett teoretiskt prov. Certifikatets giltighetstid är 5 år efter det datum då certifikatet utfärdades. Därefter måste ett nytt teoretiskt prov skrivas för ett giltigt certifikat.

Arbetsmiljöverket har den 30 maj 2022 beslutat att skjuta på ikraftträdandet av reglerna för certifiering av pannoperatörer. Reglerna för certifiering av pannoperatörer behöver ses över och därför skjuts ikraftträdandet fram till 1 december 2025.

Arbetsmiljöverket har beslutat att göra en översyn av reglerna gällande kravet på certifiering av pannoperatörer som arbetar med pannor i kategori 1-4. Vilka beslutats träda i kraft 1 december 2025.

Reglerna för kontroll och övervakning av pannor gäller fortfarande under övergångsperioden.

För mer information se www.av.se

Information om certifieringsprovet

– Frågorna är uppbyggda per kunskapsmodul enligt tabellen i AFS 2017:3 Bilaga 2.

– Provet är digitalt består av flervalsfrågor där endast ett alternativ är rätt.

– För att få godkänt på provet måste den sökande skriva minst 70 % rätt på provet i sin helhet samt att ingen modul får innehålla mindre än

– 50 % rätta svar.

– Man har totalt 120 minuter på sig att genomföra provet. En provvakt är närvarande under hela provtillfället.

– Det enda hjälpmedel som får användas är AFS 2017:3 som P&L lånar ut på plats.

– Mobiltelefoner ska vara avstängda och undanlagda.

– Provvakten delger inte den skrivande något resultat på plats utan detta sker i efterhand när provet är rättat och processen kontrollerad.

Stanna hemma om du är sjuk

Om du känner dig krasslig ska du inte komma till provtillfället, ring 0451-74 44 00 och meddela att du inte kommer.

Allmänna förhållningssätt på plats

Respekterar varandras önskemål gällande avstånd och skydd, vi har olika syn på hur vi skyddar oss, några är mer försiktiga än andra.