Certifiering av pannoperatörer enligt AFS 2017:3

Certifiering

P&L Nordic AB (organisationsnummer 556353-2521) är ackrediterade som certifieringsorgan för personer inom området Pannoperatörer för samtliga pannkategorier, dvs kategori 1, 2, 3 och 4.

I AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” ställer arbetsmiljöverket nya kompetenskrav på personer som övervakar pannor. Kompetenskraven finns specificerade i AFS 2017:3.

Det innebär att den som övervakar en panna skall genomgå en personcertifiering. Vid certifieringstillfället ska certifieringsorganet låta operatören självständigt redovisa sina kunskaper med ett teoretiskt prov. Certifikatets giltighetstid är 5 år efter det datum då certifikatet utfärdades. Därefter måste ett nytt teoretiskt prov skrivas för ett giltigt certifikat.

Kravet genomförs med övergångsregler beroende på panntyp:

  • Från och med 1 december 2020 är kravet att den operatör som ansvarar för att övervaka en panna i kategori 1 och 2 är certifierad.
  • Från och med 1 december 2022 är kravet att den operatör som ansvarar för att övervaka en panna i kategori 3 och 4 är certifierad.

Information om certifieringsprovet

  • Frågorna är uppbyggda per kunskapsmodul enligt tabellen i AFS 2017:3 Bilaga 2.
  • Provet är digitalt består av flervalsfrågor där endast ett alternativ är rätt.
  • För att få godkänt på provet måste den sökande skriva minst 70 % rätt på provet i sin helhet samt att ingen modul får innehålla mindre än 
    50 % rätta svar.
  • Man har totalt 90 minuter på sig att genomföra provet. En provvakt är närvarande under hela provtillfället.
  • Det enda hjälpmedel som får användas är AFS 2017:3 som P&L lånar ut på plats.
  • Mobiltelefoner ska vara avstängda och undanlagda.

Provvakten delger inte den skrivande något resultat på plats utan detta sker i efterhand när provet är rättat och processen kontrollerad.