Certifiering av pannoperatörer enligt AFS 2017:3

Certifiering

P&L Nordic AB (organisationsnummer 556353-2521) är ackrediterade som certifieringsorgan för personer inom området Pannoperatörer för samtliga pannkategorier, dvs kategori 1, 2, 3 och 4.

I AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” ställer arbetsmiljöverket nya kompetenskrav på personer som övervakar pannor. Kompetenskraven finns specificerade i AFS 2017:3.

Det innebär att den som övervakar en panna skall genomgå en personcertifiering. Vid certifieringstillfället ska certifieringsorganet låta operatören självständigt redovisa sina kunskaper med ett teoretiskt prov. Certifikatets giltighetstid är 5 år efter det datum då certifikatet utfärdades. Därefter måste ett nytt teoretiskt prov skrivas för ett giltigt certifikat.

Kravet genomförs med övergångsregler beroende på panntyp:

 • Krav på certifiering för pannoperatörer i kategori 1 och 2 skjuts fram. Arbetsmiljöverket har beslutat att retroaktivt skjuta fram ikraftträdandet av kravet på certifiering för pannoperatörer i två år. Kravet på certifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 börjar därför gälla 1 december 2022.

  För mer information se www.AV.se.

 • Från och med 1 december 2022 är kravet att den operatör som ansvarar för att övervaka en panna i kategori 3 och 4 är certifierad.

Information om certifieringsprovet

 • Frågorna är uppbyggda per kunskapsmodul enligt tabellen i AFS 2017:3 Bilaga 2.
 • Provet är digitalt består av flervalsfrågor där endast ett alternativ är rätt.
 • För att få godkänt på provet måste den sökande skriva minst 70 % rätt på provet i sin helhet samt att ingen modul får innehålla mindre än 
  50 % rätta svar.
 • Man har totalt 120 minuter på sig att genomföra provet. En provvakt är närvarande under hela provtillfället.
 • Det enda hjälpmedel som får användas är AFS 2017:3 som P&L lånar ut på plats.
 • Mobiltelefoner ska vara avstängda och undanlagda.

Provvakten delger inte den skrivande något resultat på plats utan detta sker i efterhand när provet är rättat och processen kontrollerad.


Viktig information om Corona
P&L Nordic följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Med anledning av nya skärpta allmänna råd från Folkhälsomyndigheten vill vi informera dig om hur vi agerar i samband med detta.
För att skydda kunder och medarbetare vidtar vi flera försiktighetsåtgärder för att förhindra smittspridning av sjukdomen covid-19.

Stanna hemma om du är sjuk
Om du känner dig krasslig ska du inte komma till provtillfället, ring 0451-74 44 00 och meddela att du inte kommer.

Provlokal
I våra egna provlokaler har vi intensifierat städningen med särskilt fokus på kontaktytor såsom toaletter, dörrhandtag, räcken. Kontaktytorna rengöres och desinficeras dagligen. Handsprit finns utställt runtom i lokalerna.
Våra externa provtillfällen är förlagda på konferenshotell som har särskilda rutiner för att Coronasäkra provtillfället.

Övriga åtgärder
Vi följer myndigheternas rekommendation om att hålla avstånd. Provlokalens storlek är utökad, med syftet att alla ska kunna hålla rekommenderat avstånd till varandra.

Allmänna förhållningssätt på plats
– Håll avstånd till varandra.
– Använd handsprit som finns tillgängligt i lokalen.
– Använd gärna munskydd.
– Respekterar varandras önskemål gällande avstånd och skydd, vi har olika syn på hur vi skyddar oss, några är mer försiktiga än andra.