FAQ

Årligt intyg/yrkesaktivitet för certifikat – inga undantag för kravet på dokumenterat uppdrag  (1)

Arbetsmiljöverkets ställningstagande i frågeställningen är att det inte ska ges möjlighet för en certifierad person att behålla certifieringen om hen är föräldraledig eller sjukskriven” och inte kan uppfylla kravet för dokumenterat uppdrag. Observera att arbetsgivaren även har andra skyldigheter vad gäller krav på operatörens kompetens att utföra sina arbetsuppgifter.

Årlig rapportering (2)

Arbetsmiljöverkets intentioner gällande omfattning för dokument för årlig rapportering ska innehålla pannoperatörens identitet, omfattning av uppdraget och uppgifter om hur pannoperatören fått kompletterande uppgifter och färdigheter för den/de specifika pannorna hen varit tilldelad att övervaka.

Ansvar för årlig rapportering, AFS 2017:3, kapitel 6, 5 § (3)

Arbetsgivare leder och fördelar arbetet. Gentemot Arbetsmiljöverket kan endast arbetsgivare (inte arbetstagare) vara ansvarssubjekt vilket innebär att funktionella syftet med årlig rapportering inte kan utformas med arbetstagare som ansvarig.

Kalenderår (4)

Vid tillämpning av certifieringsorgan inkl. vid ackreditering av certifieringsorgan: tolka ”senaste kalenderår” som ”föregående kalenderår”.

Möjlighet att använda yrkeskvalifikationer som ska erkännas enligt 10–11 §§ i lag (2016:145) istället för personcertifiering enligt krav i AFS 2017:3, kapitel 6, 4 §, första stycket (5)

Pannoperatör (enligt AFS 2017:3, bilaga 2) omfattas inte av förordning 2016:145 om erkännande av yrkeskvalifikationer. Kontakta svarstjänsten på arbetsmiljöverket för mer information.

Giltighetstid för det skrivna provet (6)

Giltighetstid för ett skrivet prov är 6 månader.

Definition på ”olämplighet” under avsnitt grunder för att återkalla certifikat, AFS 2017:3, bilaga 2, avsnitt 5, punkt 3 (7)

-Visat påtaglig vårdslöshet vid övervakning av panna.

-Arbetstagares (läs ”certifierad person”) vägran att delta i repetitions- och fortbildningskurser.

-Uppenbart känt drogmissbruksproblem.

-Sjukdomar med medicinering som påverkar omdömet och som inte är övergående.

-Utöver ovan sakskäl tillkommer att om certifikatet har ställts ut på oriktiga grunder, exempelvis att den sökande fuskat vid provtillfället.

Praxis om en certifierad pannoperatör för en högre kategori (vilket även omfattar lägre kategorier) vid årliga rapporteringen inte kan uppvisa att hen arbetat på den högre kategorin utan på en lägre kategori (8)

Reviderat certifikat (med sänkt kategori) ska utfärdas såvida det inte finns skäl att återkalla certifikatet.

Utebliven årsrapportering (11)

Vid utebliven årsrapport ska certifikatet suspenderas. Om årsrapporteringen inte inkommit inom 3 månader efter sista datum för årsrapporteringen, ska certifikatet återkallas. En påminnelse om att certifieringsorgan saknar årsrapportering kommer att skickat ut till certifierad pannoperatör och arbetsgivaren.

Ogiltigförklara certifikat vid årsrapport med ringa innehåll?  (12)

Om ingen aktivitet förekommit finns skäl att återkalla certifikatet, annars inte.

Om årsrapporten anger att omfattningen av uppdraget har varit 0 timmar så ska certifieringsorganet bedöma att individen inte övervakat en panna. Om årsrapporten anger att omfattningen av uppdraget har varit >0 timmar så ska certifieringsorganet bedöma att individen har övervakat en panna.

Kommentar: Arbetsgivaren har åtaganden avseende arbetstagares kompetens avseende de risker som arbetstagaren löper vid utförande av sitt arbete, jämför Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och föreskrifter om Användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4).

Rekommendation vid omprov (13)

– Omprov kan göras efter ca 4 veckor (vid recertifiering kan kortare tid godtas).
– Efter 2 omtentor rekommenderas att gå en utbildning eller att kandidaten på annat sätt är väl förberedd innan nästa omprov.