Information om certifieringsprocessen och allmänna villkor

Certifieringsprocess:

Registrering

Den sökande eller arbetsgivaren registrerar sökanden för ”certifiering av pannoperatörer” genom att kontakta P&L eller på P&L Nordics hemsida. Det går även att boka in plats och datum för provet.

Bekräftelse på ansökan skickas ut automatiskt till sökanden via registrerad e-post. Om arbetsgivaren ska faktureras skickas även en bekräftelse till arbetsgivaren, via kontaktpersonens registrerade e-post.

Observera att ett personcertifikat är personligt och inte ställt på företaget. Detta innebär att all kommunikation mellan certifieringsorganet (P&L Nordic personcertifiering) och sökanden sker till personen och inte företaget. Kontaktuppgifterna ska vara korrekta och hållas uppdaterade under certifikatets giltighetstid så att kontakten mellan parterna kan upprätthållas.

Sökandes bekräftelse

Bekräftelse på ansökan skickas ut automatiskt till sökanden via registrerad e-post med information att sökanden har möjlighet att meddela särskilda behov. Vid provtillfället får den sökande signera ett juridiskt bindande avtal samt sekretessavtal med P&L Nordic.

Den sökandes rättigheter

Den sökande har rätt att lämna in klagomål eller överklaga beslut. Information finns på P&L Nordics hemsida.

Den sökande som har speciella behov kan få lämpliga åtgärder tilldelade som avgörs från fall till fall. Den sökande får meddela P&L Nordic i god tid innan provtillfället.

Skyldigheter för en certifierad person

Innehavare av certifikat är personligen skyldig att utan försening informera P&L Nordic om sådana omständigheter som kan påverka den certifierades förmåga att fortsätta utföra avsedd arbetsuppgift i enlighet med kraven i certifieringen.

Kontaktuppgifterna ska vara korrekta och hållas uppdaterade under certifikatets giltighetstid så att kontakten mellan parterna kan upprätthållas.

En certifierad person får inte använda certifikatet på ett vilseledande sätt.

P&L Nordic AB avgör om en förändring kräver förnyad bedömning. Innehavare av certifikat är personligen skyldig att följa dessa generella villkor.

Kostnader

Prisuppgifter finns i prislistan på P&L Nordics hemsida

Examination

Inför provtillfället

Information skickas ut till den sökandes registrerade e-postadress. Informationen innehåller tid och plats för det teoretiska provet, samt regler om vad som gäller under provtillfället.

Den sökande som har läs- och skrivsvårigheter kan få lämpliga åtgärder tilldelade, inom rimliga gränser, som avgörs från fall till fall. 

Vid provtillfället

Provvakten gör identitetskontroll på varje person som ska skriva provet. Den som inte har giltig legitimation med sig får lämna lokalen (körkort, pass, ID-kort utfärdat av polisen eller bank. Personen får därefter boka in ett nytt provtillfälle utan extra kostnad.

Man får även skriva under ett sekretessavtal samt förhållningsregler som gäller under provtillfället. 

Det enda hjälpmedel som får användas är AFS 2017:3 som P&L lånar ut på plats. Övervakning sker under hela provtillfället och misstanke om bedrägligt beteende åtgärdas på plats.

Om oegentligheter upptäcks under provtillfället får personen genast avbryta och lämna lokalen. En anmälan om oegentlighet upprättas och lämnas in för bedömning.

Återkoppling och administration

Provresultatet återkopplas till kandidaten inom 3 veckor.

Omprov

Vid ej godkänt resultat på det teoretiska provet, får ett nytt prov skrivas. Man får återkoppling på vilka frågemoduler som inte är godkända, så hen kan läsa på inför omprovet.
Provtillfälle för omprov bokas in på P&L Nordics hemsida. Samma rutin som inför nytt prov. Det tillkommer även en kostnad för omprovet.
Rekommendation:
– omprov kan göras efter ca 4 veckor, så man har möjlighet att läsa på inför provet
– efter 2 omprov rekommenderas utbildning eller att man väntar i 6 månader innan nästa omprov

Certifikat

Certifieringsprocessens olika delar granskas och vid bifall godkänns certifieringen.

Certifikatet skickas till den certifierade pannoperatörens registrerade e-postadress.

Certifikatets giltighetstid

Certifieringen upphör att gälla fem år efter det datum då certifikatet utfärdades. För giltigt certifikat skall arbetsgivaren en gång per kalenderår ge certifieringsorganet kopior på det dokumenterade uppdraget, som en bekräftelse av att pannoperatören övervakar pannor som motsvarar certifikatets kategori (årligt intyg).

Om den certifierade operatören inte övervakat en panna enligt den pannkategori som står på certifikatet klassas certifikatet ned till lägre pannkategori enligt det dokumenterade uppdrag som arbetsgivaren skickat in. Ett nytt certifikat skickas ut med den nya lägre gällande pannkategorin. Önskar pannoperatören övervaka en panna i en högre kategori framöver måste operatören skriva ett nytt teoretiskt prov för gällande pannkategori.

Suspendering av certifikat

Om det årliga yrkesintyget från arbetsgivaren inte inkommit inom 12 månader efter det datum då certifikatet utfärdades, suspenderas certifikatet (blir ogiltigt). En påminnelse skickas ut till kontaktpersonen och arbetsgivaren har 3 månader på sig att skicka in intyget. Om inget intyg inkommit inom denna tid återkallas certifikatet.

Återkalla certifikat

Certifieringsorganet kan återkalla ett certifikat om en pannoperatör:

 1. Inte övervakat en panna det senaste kalenderåret
 2. Visat påtaglig vårdslöshet vid övervakning av panna.
 3. Vägrar att delta i repetitions- och fortbildningskurser.
 4. Uppenbart känt drogmissbruksproblem.
 5. Sjukdomar med medicinering som påverkar omdömet och som inte är övergående.
 6. Utöver ovan sakskäl tillkommer att om ett certifikat har ställts ut på oriktiga grunder, exempelvis att den sökande fuskat vid provtillfället.

Årsrapportering från arbetsgivare

Arbetsgivaren ska intyga att den certifierade under det senaste kalenderåret haft arbetsuppgifter som förutsätter certifierad kompetens enligt AFS 2017:3, 5§ i kapitel 6 .

Det som ska vara med i en årsrapport är:

 1. Pannoperatör, uppgifter om den certifierade (ex certifikatsnummer, kategori, namn, personnummer, adress/arbetsgivare)
 2. Vilken kategori av panna som övervakats
 3. Arbetsgivare intygar att kompetens finns enligt 5§ i kapitel 6 i AFS 2017:3
 4. Kopia på det dokumenterade uppdraget hos arbetsgivaren bifogas
  (5§ i kapitel 6 i AFS 2017:3)

Recertifiering

Innan certifikatets giltighetstid gått ut (5 år), skickas i god tid (6 månader) en påminnelse till den certifierade att det är dags att förnya certifikatet med ett nytt teoretiskt prov.

Den certifierade följer instruktionen och ansöker om att skriva ett nytt teoretiskt prov.

Därefter är det samma krav och process som inför en nycertifiering. För att bli certifierad måste kraven i AFS 2017:3 kapitel 6 och bilaga 2 uppfyllas. Provet är uppdaterat med eventuella förändringar av listade krav.

Överklagan av beslut rörande certifiering

Kandidat/certifierad person överklagar beslut som rör certifieringen.

Skicka ett mail till personcertifiering@pol.se med rubriken ”Överklagan”, beskriv i mejlet din Överklagan. När överklagan är registrerat skickas en bekräftelse och ärendenummer till din registrerade e-postadress.

Skriv dina kontaktuppgifter i mejlet

Namn: …

E-post: …

Mobil nr: …

Certifikatsnummer (om aktuellt): …

Process:

 • Ledningen utser en ansvarig person för ärendet som säkerställer att ärendet handläggs och hanteras på ett konstruktivt och opartiskt sätt inom utsatt tid. Beslutsfattande personal i processen för överklagan skall vara andra personer än de som var involverade i det beslut som överklagats
 • Ärendet granskas ifall mer information behöver inhämtas
 • Om ny begärd information inte uppdagas inom 3 mån avslutas ärendet och ett förslag överlämnas till ledningen för beslut
 • Ansvarig person förser kandidat/certifierad person med en rapport hur ärendet fortskrider samt utfallet av överklagan

 

Klagomål

Skicka ett mail till personcertifiering@pol.se med rubriken ”Klagomål”, beskriv i mejlet ditt klagomål. När klagomålet är registrerat skickas en bekräftelse och ärendenummer till din e-postadress. Om klagomålet berör annan kandidat eller certifierad person tas hänsyn till sekretessregler för vilken information som får delges den klagande

Om klagomålet berör kandidat/certifierad person, delges hen klagomålet. Hen har möjlighet att inom 3 mån kommentera klagomålet

Skriv dina kontaktuppgifter i mejlet

Namn: …

E-post: …

Mobil nr: …

Certifikatsnummer (om aktuellt): …

Process:

 • Ledningen utser en ansvarig person för ärendet som säkerställer att ärendet handläggs och hanteras på ett konstruktivt och opartiskt sätt inom utsatt tid. Beslutsfattande personal i processen för ett klagomål skall vara andra personer än de som var involverade i klagomålet
 • Ärendet granskas ifall mer information behöver inhämtas
 • Om ny begärd information inte uppdagas inom 3 mån avslutas ärendet och ett förslag överlämnas till ledningen för beslut
 • Ansvarig person förser kandidat/certifierad person med en rapport hur ärendet fortskrider