Förenkla planeringen av ert lärande

Arbetar ni med Förbättringsarbete? Då har ni en hel del klart när det gäller målen för er kompetensutveckling. I de flesta fabriker försiggår arbete med Ständiga förbättringar. Olika metoder används men målet är detsamma, verksamheten ska göras mer effektiv och ge kunderna mer valuta för pengarna. Jeffrey Liker, en av de verkliga experterna inom området, tycker att de flesta är bra på att skriva ned filosofin och att definiera och arbeta enligt processer. Det han däremot inte tycker tas på allvar är utvecklingen av medarbetare till team som presterar bra, även under press. Vi visar hur du kan förenkla lärandet.

Rätt Förbättringsarbete ger snabbare lärande

I de flesta fabriker försiggår arbete med Ständiga förbättringar. Olika metoder används men målet är detsamma, verksamheten ska göras mer effektiv och ge kunderna mer valuta för pengarna. Jeffrey Liker, en av de verkliga experterna inom området, tycker att de flesta är bra på att skriva ned filosofin och att definiera och arbeta enligt processer. Det han däremot inte tycker tas på allvar är utvecklingen av medarbetare till team som presterar bra, även under press. Denna bild beskriver hans synpunkter:

Raka rör mellan Förbättringsarbete och Kompetensstyrning

Förbättringsarbetet genomförs i regel i förbättringsgrupper som analyserar och ger en output i form av aktiviteter som bör göras. Detsamma gäller de återkommande möten (morgonmöten, veckomöten osv) som också detekterar ”problem” och ger förslag på lösningar. Den största delen av aktivitetsförslagen i många företag har karaktären av utbildningsbehov, dvs problemen har uppkommit för att medarbetarna inte fått möjlighet att tillägna sig tillräcklig kompetens. Dessa förslag till utveckling av medarbetare har sedan en tendens att inte genomföras eftersom det på många ställen saknas en process som tar hand om aktivitetsförslagen. Att skapa Raka Rör mellan Förbättringsarbetet och Kompetensstyrningen kan därför vara mycket effektivt.

Genom att koppla samman dessa processer får du ett Rakt Rör mellan dem, och det betyder också att rätt lärande aktiviteter kommer att genomföras, och utvärderas. Ständig reflektion över vad som är Rätt lärande, för varje person och för varje problem, ger en ökad precision i lärandet.

Rätt förbättringsarbete tydliggör kompetenskraven

Först gäller det att reda ut vad som är problemet och vilken typ av kompetensutveckling som ger mest nytta. Denna matris kan vara till hjälp:

Struktur för att definiera rätt kompetensbrist utifrån problem

Hela processen kan beskrivas så här:

Raka rör till rätt kompetens

Resultatet av GAP-analysen blir en aktivitetsplan för varje medarbetare och grupp. Denna kan göras i ett kompetensverktyg som P&L:s Competence Tool, eller i annat verktyg.

Kostnadskontroll, även när det gäller Kompetensstyrning 

P&L har deltagit i ett flertal projekt de senaste åren som haft som mål att klargöra vilka kostnader som bristande kompetens har. Vi brukar utgå från denna modell.

Inom de olika filosofierna för Ständiga Förbättringar brukar man skilja på kvalitetskostnad, kvalitetsbristkostnad och kvalitetssäkringskostnad. Denna struktur har vi anammat för att klargöra att samma struktur gäller även för kompetens. Denna struktur brukar klargöra för många att det är ganska naturligt att även kompetensprocessen ska mätas, utvärderas och ge effekter. En kompetensbristkostnad i storleksordningen 10-20% av det värde en maskin producerar är inte ovanligt. De utredningar vi varit delaktiga i har gett vid handen att en årlig kompetensbristkostnad på 100 miljoner inte är ovanligt för en stor maskin. Om du bestämt dig för att arbeta med Förbättringsarbete som verkligen ger effekt bör du fundera på hur du kan koppla ihop processerna Kompetensstyrning med Förbättringsarbete.

Var smart – förenkla planering av lärandet

Genom att använda den output som förbättringsarbetet ger, ofta i form av kompetenser eller processer som behöver förändras, har du automatiskt en lista på vilket lärande ni behöver ägna er åt den närmaste tiden. På det sättet sparar du mycket tid, och dessutom får du ett högre engagemang – både i förbättringsarbetet och i lärandet i vardagen.

Vill du läsa mer? Läs mer om En lärande Underhållsorganisation här!

Bästa Prestationshälsningar,

Facebook
LinkedIn